top of page

Tekniker

Jämförelse mellan olika tekniker

PlanetsOwn AB rekommenderar ett flertal olika tekniker, men för just dricksvattenrening så passar den nya tekniken med microspiralfiltret otvivelaktigt bäst. Detta har framkommit genom omfattande tester vid bl.a. Pasteur Research Institute och inte minst genom tester utförda i Sverige, bl.a. på uranhaltigt vatten i Uppsala och på utdömda brunnar kontaminerade med E.coli och parasiter.
Nedan kommer vi gå igenom fyra vanliga tekniker för att rena dricksvatten; RO-Filter, destillering, UV-Ljusbehandling och till sist en kombination av vattenreningsenheter och hur de samspelar.

RO-Filter (Reverse Osmosis)

De har en kapacitet på mellan 50-200 liter/dag för hushållsmodeller.
Denna teknik, där man alltså använder ett membran och trycktank, rekommenderas inte för dricksvatten då vattnet blir som destillerat och därigenom riskerar att dränera kroppen på mineraler. Försök har gjorts att återmineralisera vattnet men resultaten är av olika anledningar tveksamma. Membranen är dessutom dyra och känsliga. Ofta krävs också el till trycktankar och mycket vatten spolas bort.
Någon liter rent vatten i timmen produceras och det blir praktiskt oanvänbart för ett normalt hushåll. Microspiralfiltret producerar exempelvis mellan 5 och upp till 50 liter i minuten för den största dricksvattenrenaren och därför behöver man inte vänta när man fyller från kranen.

UV-ljusbehandling

UV-ljusbehandling kan inte rena vatten. Det fungerar i huvudsak så att mikroorganismers DNA och RNA förändras så att de inte längre kan reproducera sig. De anses därför inte längre utgöra ett hot.
Man bör vara medveten om att kropparna och aktivt DNA från exempelvis bakterier och parasiter fortfarande finns i vattnet efter UV-behandling och även dessa kan, enligt medicinska experter, påverka den mänskliga kroppen på ett negativt sätt, exempelvis orsaka allergier. Ett kolfilter monterat efter ett UV-filter fångar inte upp dessa organismer - då hade man ju inte behövt UV från första början! Det enda kolfiltret tillför här är bättre smak och lukt.

 
Ett microspiralfilter klarar däremot utan problem att rena vattnet från organismerna: med ett sådant är det hursomhelst onödigt med UV-ljus.
 
UV-ljus är en ganska billig teknik och en sådan enhet kostar inte många hundralappar om det gäller ett hushåll

Destillation

Destillation ska inte användas som dricksvattenrening, dels p.g.a. avlägsnandet av mineralerna men framförallt eftersom vissa kemikalier har lägre kokpunkt än vatten och därför följer med till det destillerade vattnet.

En av de äldsta teknikerna för vattenrening är enkla kolfilter. De är billiga och fungerar faktiskt som barriär mot klor: däremot släpps de betydligt farligare klorföreningarna igenom och kommer ut i det renade vattnet. Risk finns också för att uppfångade föroreningar släpps ut i det renade vattnet igen vid plötsliga tryckökningar. Fungerar ej heller tillfredställande mot mikroorganismer. I Microspiralfiltret sitter kolfilter som sista filtreringssteg, endast till för att vid behov förbättra smak och lukt hos vattnet.

Avancerade tekniska tillämpningar

PlanetsOwn har undersökt möjligheterna att hantera problem med svårt kontaminerat vatten genom att serie- och parallell-koppla filterenheter. Detta har visat sig framgångsrikt när det gäller hanteringen av vatten med radioaktivt innehåll. Dessutom pågår för tillfället ett projekt med sköljvatten från industriella processer. Den optimala kombinationen av filterenheter kallar vi en "unit" och dessa kan installeras parallellt för att mångdubbla reningskapaciteten.

Läs mer
här

Läs om
Ahlstrom

bottom of page